Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  


1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie, Al. XX-lecia 32, 96-515 Teresin (zwany dalej TOK w Teresinie) reprezentowany przez Dyrektora TOK, z którym można się skontaktować: 

- drogą tradycyjną na adres: TOK w Teresinie, Al. XX-lecia 32, 96-515 Teresin   

- mailowo: kulturysci@tok.art.pl

- lefonicznie:  (46) 861 38 81


2. Inspektor Ochrony Danych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: ido.gminy@teresin.pl lub drogą tradycyjną na adres: TOK w Teresinie, Al. XX-lecia 32, 96-515 Teresin z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.


3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) wykonywania zadań statutowych TOK w Teresinie i innych prawnych obowiązków, ciążących na Administratorze Danych Osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b) realizacji zawartych umów z kontrahentami TOK w Teresinie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) przez czas wykonywania zadań statutowych TOK w Teresinie związanych m.in. z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, organizowaniem imprez artystycznych i rozrywkowych, informowaniem o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych oraz innymi prawnymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze Danych Osobowych  i/lub

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane osobowe i/lub

c) przez czas niezbędny do realizacji zawartych umów z kontrahentami TOK w Teresinie  i/lub

d) przez czas, w którym TOK w Teresinie może ponieść konsekwencje prawne nienależnego wykonania lub niewykonania należnych zadań statutowych lub obowiązków prawnych i/lub

e) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu jej wycofania.


5. Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu TOK w Teresinie, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych,

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj.:

a) dostęp do treści danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest TOK w Teresinie;

b) sprostowanie danych;

c) usunięcie danych, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody; w pozostałych przypadkach, w których TOK w Teresinie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których TOK w Teresinie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

e) wycofanie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 


7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych. Podanie przez Państwo danych osobowych na podstawie zgody ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych organizowanych przez TOK w Teresinie.


8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 


Do pobrania plik PDF:
rodo-informacja-tok.pdf