REGULAMIN


Regulamin kina w Teresinie należącego do sieci Kina za Rogiem


Regulamin określa zasady utrzymania i funkcjonowania kina należącego do sieci Kino za Rogiem. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, bezpieczeństwa oraz odpowiednich standardów przyjętych przez sieć KzR.


Definicje:

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady obowiązujące w kinach sieci KzR.

KzR – Kino za Rogiem, sieć kin obsługująca KzR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 61.

KzR Teresin – kino w Teresinie z siedzibą przy Alei XX-lecia 32.

Widz – każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez sieć KzR.

Sala kinowa – sala, na której odbywają się projekcje lub wydarzenia.

Repertuar – wykaz seansów i wydarzeń odbywających się w kinie zawierający datę i godzinę ich rozpoczęcia.

Seans – projekcja utworu audiowizualnego filmu, dokumentu.

Wydarzenie – specjalne zaplanowane spotkanie ujęte w repertuarze, organizowane przez kino.

Transmisja na żywo – przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym.

Bilet – dokument w formie papierowej upoważniający do uczestnictwa

w seansie, wydarzeniu, transmisji na żywo.


Postanowienia ogólne

1. Wstęp do kina jest możliwy dla każdej osoby, która zakupi i okaże ważny bilet wstępu, o ile jest wymagany.

2. Podczas sensów filmowych zabrania się:

2.1. dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku (zgodnie z Ustawą o prawach autorskich Dz. U. 994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.04.1994 r.),

2.2. korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń zakłócających oglądanie filmu,

2.3. spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,

2.4. zażywania środków odurzających,

2.5. głośnego, niestosownego zachowania się (nie chrup, nie siorb, nie szeleść, nie spóźniaj się, nie ściągaj butów, nie kop siedzeń, nie ignoruj zachowań swoich dzieci/podopiecznych, nie rozmawiaj itd.)

2.6. śmiecenia,

2.7. użytkowania wyposażenia kina niezgodnie z przeznaczeniem,

2.8. niszczenia mienia kina,

2.9. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych

i niedowidzących.

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik kina ma prawo wyprosić widza z kina bez prawa do zwrotu kosztów biletu, do wezwania ochrony lub Policji.


Rezerwacja biletów

1. Rezerwacji miejsc na seans filmowy lub transmisję na żywo można dokonać:

1.1. telefonicznie pod numerem telefonu 46 861 38 81 lub 516 367 900,

1.2. mailowo – kinotok@tok.art.pl,

1.3. za pomocą messengera na fanpage’u kina (www.facebook.com/KINOzaROGIEMwTOKu),

1.4. osobiście w sekretariacie TOK (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

2. Zgłoszenie chęci obejrzenia filmu na stronie www.kinozarogiem.pl nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji.

3. Rezerwację można anulować telefonicznie lub mailowo. Należy podać nazwisko, pod  jakim rezerwacja została założona.

4. Kasa kina czynna jest 30 min. przed każdym seansem.

5. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej do 10 minut przed rozpoczęciem seansu,

w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

6. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed seansem.

7. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, z przyczyny formalnych (np. brak środków w kasie).

W takich sytuacjach zwrot będzie dokonany w momencie pozwalającym na dokonanie zwrotu. Kasjer zobowiązany jest poinformować klienta o pierwszym możliwym terminie zwrotu za bilety.

8. Zwrot za bilety jest możliwy tylko za okazaniem ważnego biletu  wstępu.

9. Kasa kina jest zamykana 5 minut po rozpoczęciu każdego seansu.

10. Przy zakupie biletów do kina honorowane są zniżki Teresińskiej Karty Dużej Rodziny oraz Teresińskiej Karty Seniora (ulga 50%).

11. Zakupione bilety należy zachować do końca trwania seansu.

12. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu lub wstępu na salę kinową w następujących przypadkach:

12.1. pokaz seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z powodu awarii lub przypadków losowych niezależnych od kina,

12.2. widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, ma przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

12.3. widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się  uczestniczenie w seansie,

12.4. wszystkie bilety zostały sprzedane, jest 100% obłożenie sali.

13. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Regulaminie w następujących przypadkach:

13.1. widz chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu z powodów nieleżących po stronie kina,

13.2.    widz chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie.

14. Każdy, kto chce otrzymywać mailowo aktualne informacje dotyczące działalności kina, może zapisać się do newslettera. Dane prosimy przesyłać na adres: kinotok@tok.art.pl. 


Seanse zamknięte

1. W KzR Teresin istnieje możliwość zorganizowania zamkniętego seansu filmowego (np. dla grupy przedszkolnej, klasy szkolnej, grupy towarzyskiej, rodziny). 

2. Na seans zamknięty można zamówić dowolny film z biblioteki KzR dostępny na stronie www.kinozarogiem.pl. O wyborze filmu należy poinformować najpóźniej na 5 dni przed datą planowanego seansu zamkniętego. 

3. Koszt seansu zamkniętego:

3.1. dla grup szkolnych i przedszkolnych – 80 zł od grupy,

3.2. dla osób indywidualnych – 100 zł od grupy,

3.3. wynajem sali kinowej na dodatkowy czas przed lub po seansie – 100 zł (maksymalnie 2 godziny).